tóc cắt ngắn trong Tiếng Anh là gì?

tóc cắt ngắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc cắt ngắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc cắt ngắn

    * dtừ

    stubble