tóc rễ tre trong Tiếng Anh là gì?

tóc rễ tre trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc rễ tre sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc rễ tre

    * dtừ

    coarse hair; bristle hard hair

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc rễ tre

    straight hair