tóc húi cua trong Tiếng Anh là gì?

tóc húi cua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc húi cua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc húi cua

    * dtừ

    crew-cut