tóc vấn trong Tiếng Anh là gì?

tóc vấn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc vấn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc vấn

    * dtừ

    long twisted bun in hairdo

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc vấn

    long twisted bun in hairdo