tóc mây trong Tiếng Anh là gì?

tóc mây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc mây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc mây

    * dtừ

    beautiful hair (of woman)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc mây

    beautiful hair (of woman)