tóc đen trong Tiếng Anh là gì?

tóc đen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc đen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc đen

    black hair