tóc giả trong Tiếng Anh là gì?

tóc giả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc giả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc giả

    artificial hair; wig

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc giả

    artificial hair, wig