tóc bạc trong Tiếng Anh là gì?

tóc bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc bạc

    white hair; (có tóc bạc) white-haired

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc bạc

    gray, silver, white hair