tài trai trong Tiếng Anh là gì?

tài trai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài trai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài trai

    a gentleman

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài trai

    a gentleman