tài hơn trong Tiếng Anh là gì?

tài hơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài hơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài hơn

    * thngữ

    to be one too many for