tài gia trong Tiếng Anh là gì?

tài gia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài gia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài gia

    proprietor, wealthy man