tài binh trong Tiếng Anh là gì?

tài binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài binh

    reduce armanents, disarm

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài binh

    reduce armaments, disarm