tài sĩ trong Tiếng Anh là gì?

tài sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài sĩ

    talented man