tài hoa trong Tiếng Anh là gì?

tài hoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài hoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài hoa

  refined talent; exquisite talent; talented

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài hoa

  * noun

  refined talent, exquisite talent

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài hoa

  genius, refined talent, exquisite talent