tài bàn trong Tiếng Anh là gì?

tài bàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài bàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài bàn

    a sort of card game using 120 cards

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài bàn

    a sort of card game using 120 cards