tài mọn trong Tiếng Anh là gì?

tài mọn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài mọn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài mọn

    modest skill

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài mọn

    a humble talent