tài sơ trong Tiếng Anh là gì?

tài sơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài sơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài sơ

    scanty ability