tài ứng đối trong Tiếng Anh là gì?

tài ứng đối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài ứng đối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài ứng đối

    skill at repartee; sense of repartee

    có tài ứng đối to be good at repartee; to have a good sense of repartee