người xuất vốn cho kẻ khác trong Tiếng Anh là gì?

người xuất vốn cho kẻ khác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người xuất vốn cho kẻ khác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người xuất vốn cho kẻ khác

    * dtừ

    angel