người đo trong Tiếng Anh là gì?

người đo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đo

    * dtừ

    meter