người tù trong Tiếng Anh là gì?

người tù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tù

    xem tù nhân

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người tù

    prisoner, inmate