người đó trong Tiếng Anh là gì?

người đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người đó

    that person