người bổ trong Tiếng Anh là gì?

người bổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bổ

    * dtừ

    chopper, cleaver