người mẹ trong Tiếng Anh là gì?

người mẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mẹ

    mother

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người mẹ

    mother