người mó trong Tiếng Anh là gì?

người mó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mó

    * đtừ

    toucher