người âu trong Tiếng Anh là gì?

người âu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người âu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người âu

    * dtừ

    feringhee

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người âu

    European (person)