người mù trong Tiếng Anh là gì?

người mù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mù

    the blind

    học trường (dành cho) người mù to go to the blind school

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người mù

    blind person