người có trong Tiếng Anh là gì?

người có trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người có sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người có

    * dtừ

    possessor