người mỹ trong Tiếng Anh là gì?

người mỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mỹ

    * dtừ

    yankee

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người Mỹ

    American (person)