người mở trong Tiếng Anh là gì?

người mở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mở

    * dtừ

    opener