người ấy trong Tiếng Anh là gì?

người ấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người ấy

    that person