người để trong Tiếng Anh là gì?

người để trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người để sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người để

    * dtừ

    putter