người cù trong Tiếng Anh là gì?

người cù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cù

    * dtừ

    tickler