người ốm trong Tiếng Anh là gì?

người ốm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ốm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ốm

    xem người bệnh

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người ốm

    thin body