người xé trong Tiếng Anh là gì?

người xé trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người xé sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người xé

    * dtừ

    sliter