người nó trong Tiếng Anh là gì?

người nó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người nó

    that person