người cừ trong Tiếng Anh là gì?

người cừ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cừ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cừ

    * dtừ

    shiner, smasher, oner