người hạ trong Tiếng Anh là gì?

người hạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hạ

    * dtừ

    feller