người ác trong Tiếng Anh là gì?

người ác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người ác

    evil person, villain