người úc trong Tiếng Anh là gì?

người úc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người úc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người úc

    * dtừ

    digger, wallaby, australian

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người úc

    Australian (person)