người lạ trong Tiếng Anh là gì?

người lạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • người lạ

  unknown person; stranger

  đừng nói chuyện với người lạ! don't talk/speak to strangers!

  người lạ có cho quá giang cũng đừng đi! don't accept lifts from strangers!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • người lạ

  Strange, strange person

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • người lạ

  strange, strange person