người nữ trong Tiếng Anh là gì?

người nữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người nữ

    woman, female