người xứng đáng trong Tiếng Anh là gì?

người xứng đáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người xứng đáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người xứng đáng

    * dtừ

    desert