người xếp lại hàng trong hầm tàu trong Tiếng Anh là gì?

người xếp lại hàng trong hầm tàu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người xếp lại hàng trong hầm tàu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người xếp lại hàng trong hầm tàu

    * dtừ

    trimmer