người xấu nhưng mà tốt nết trong Tiếng Anh là gì?

người xấu nhưng mà tốt nết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người xấu nhưng mà tốt nết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người xấu nhưng mà tốt nết

    to be plain-looking but good in character