người xảo quyệt nguy hiểm trong Tiếng Anh là gì?

người xảo quyệt nguy hiểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người xảo quyệt nguy hiểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người xảo quyệt nguy hiểm

    * dtừ

    rat-face