người xúi giục trong Tiếng Anh là gì?

người xúi giục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người xúi giục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người xúi giục

    * dtừ

    inspirer, tempter, fomenter, setter-on, stirrer; * phó từ inciter