người viết thư trong Tiếng Anh là gì?

người viết thư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người viết thư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người viết thư

    * dtừ

    correspondent