người viết bài tán tụng trong Tiếng Anh là gì?

người viết bài tán tụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người viết bài tán tụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người viết bài tán tụng

    * dtừ

    encomiast