người vượt rào trong Tiếng Anh là gì?

người vượt rào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người vượt rào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người vượt rào

    * dtừ

    fencer